Log in

Saad Yusuf Hashi & Firdawsa Ahmed

Atlas Kompetanse

Saad og Firdawsa startet Atlas Kompetanse fordi de ønsket å forbedre kommunikasjonen mellom foreldre med minoritetsbakgrunn og offentlige systemer, slik som skole og barnevern. Målet er å støtte foreldre i deres rolle slik at de bedre kan kommunisere med barna sine, og med de systemene barna er tilknyttet.

Problem

Foreldre ønsker å følge opp sine barn best mulig, men mange nyankomne familier og familier med minoritetsbakgrunn har ikke tilstrekkelig informasjon og forståelse for de strukturene, institusjonene og rettighetene som det norske samfunnet bygges på til å gjennomføre dette på en god måte. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kompliserer i mange tilfeller situasjoner unødvendig.

Solution

Atlas kompetanse har som mål å forhindre utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn, gjennom å styrke foreldre med svake språkkunnskaper eller kort botid i Norge sin forståelse av de norske systemene. Atlas Kompetanse tilbyr programmer knyttet opp mot både skole- og barneverntjenesten. Programmet knyttet til skoletjenesten er basert på verktøy og kursing om hvordan skolen bedre kan tilrettelegge for minoritetsfamilier. I programmet knyttet til barneverntjenesten bidrar Atlas Kompetanse med veiledning av foreldre med fokus på forebygging og til å styrke minoritetsforeldre i foreldrerollen. Atlas Kompetanse bruker faglige veiledere som snakker samme språk som foreldrene, og som kjenner deres kulturelle kontekst.

Atlas Kompetanse arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 4: God utdanning. Innen 2030 ønsker de å ha bidratt til å sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk, og barn i utsatte situasjoner.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.